Obchodné podmienky

 
I. Základné ustanovenia

(1) Kúpne zmluvy uzavreté prostredníctvom elektronického obchodu sa spravujú príslušnými ustanoveniami zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa, zákona č. 108/2000 Z.z .o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji ako aj zákona č. 40/1964 Z.z. Občiansky zákonník a týmito všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej len „VOP“) upravujúcimi podrobnosti pri ich uzatváraní a realizácii.
 
(2) Poskytovateľom služieb BMS Trade s.r.o., so sídlom Sasinkovo 315, 920 65 Sasisnkovo, IČO: 47431415, DIČ: 2023906016, zapísaný v Obchodnom registri, Oddiel: Sro, Číslo vložky: 33020/T, info@bmstrade.sk , tel.č. +421 (0) 940 350 766 (ďalej iba „dodávateľ“).
 
(3) Dodávateľ zverejňuje zoznam tovarov, ktoré ponúka zákazníkovi a umožňuje zákazníkovi tovary objednávať prostredníctvom aplikácie na internetovej adrese www.bmstrade.sk (ďalej iba elektronický obchod). Tieto obchodné podmienky sú viazané na nákup v elektronickom obchode. Odoslaním objednávky formou elektronického obchodu zákazník vyjadruje, že si všeobecné obchodné podmienky prečítal v plnom rozsahu, porozumel ich obsahu a všetkým podmienkam a že s nimi súhlasí.
 
(4) Nákup tovaru prostredníctvom elektronického obchodu môžu uskutočňovať fyzické osoby a právnické osoby bez ohľadu na právnu formu, staršie ako 16rokov.
 
 
II. Informácie o tovare a cene
 
(1) Informácie o tovare uvedené v katalógu elektronického obchodu sú čerpané z verejne prístupných zdrojov a oficiálnych stránok výrobcu. Dodávateľ nezodpovedá za korektnosť informácií čerpaných z týchto zdrojov.
 
(2) Obrázky zobrazené pri výrobku môžu byť len ilustračné.
 
(3) Cena tovaru nezahŕňa náklady na doručenie objednaného tovaru na miesta určenia, ktoré je poskytované ako doplnková služba (cena dopravy sa zobrazí automaticky pri elektronickej forme pokladni v „Detaily objednávky“)
 
(4) Dodávateľ si vyhradzuje právo upraviť cenu tovaru uvedenú v katalógu elektronického obchodu pri objednávkach všetkých výrobkov, pokiaľ zistí, že daná cena bola chybne uvedená. O tejto skutočnosti bude informovať zákazníka pred potvrdením jeho objednávky.
 
(5) Pri nákupe v internetovom obchode nie je možné uplatnenie akýchkoľvek klubových, členských alebo zamestnaneckých zliav. Uplatnenie zliav je možné iba pre poukážky, alebo zľavové kódy vydané dodávateľom.
 
 
III. Objednanie tovaru
 
(1) Pokiaľ nie je pri danom tovare uvedené inak, tovar, ktorý je uvedený v katalógu elektronického obchodu si zákazník objednáva postupom uvedeným v návode "Ako nakupovať". Tento návod je viditeľne umiestnený v hlavnom menu elektronického obchodu.
 
(2) Pri odosielaní objednávky, musí zákazník vyplniť kontaktné údaje – adresu doručenia tovaru.
 
 
IV. Potvrdenie objednávky
 
(1) Po potvrdení a odoslaní objednávky, bude zákazníkovi zaslaná emailovej správy s predmetom "Potvrdenie objednávky", kde bude uvedený názov objednaného tovaru, celková cena objednaného tovaru a služieb.
 
(2) V prípade objednania tovaru, ktorý je potrebné pre zákazníka objednať, je uhradiť vopred. 30% z tejto sumy je považovaných za zálohovú platbu, ktorá sa riadi ustanoveniami tohto odseku. Vystavením zálohovej faktúry nevzniká kúpna zmluva. V tomto prípade pri stornovaní objednávky, nebude zákazníkovi už zaplatená záloha vrátená. Termín dodania tovaru na objednávku je určený po vzájomnej dohode oboch strán.
 
 
V. Kúpna zmluva, odstúpenie od kúpnej zmluvy 
 
(1) Kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká odoslaním objednávky zo strany kupujúceho- zákazníka a jej prijatím na strane predávajúceho.
 
(2) Zákazníkovi vzniká právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy za podmienok upravených zákonom č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji, a to do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru.
 
(3) Vrátený tovar musí byť kompletný a nepoškodený. Nemôže niesť známky neprimeraného alebo nadmerného používania. Ak obsahuje spotrebný materiál, tento nemôže byť rozbalený. Tovar musí byť vrátený so všetkým príslušenstvom a v pôvodnom obale. Pokiaľ bol tovar používaný a nesie známky používania, účtuje sa zákazníkovi poplatok za opotrebovanie tovaru vo výške 1% za deň (v súlade s ust. § 457 Občianskeho zákonníka).
 
(4) Zákazník má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14dní (podľa ustanovenia čl. 6, ods. 2, 3 a čl. 4, ods. 2.) Náklady na vrátenie tovaru znáša zákazník.
 
(5) V prípade platného a účinného odstúpenia od zmluvy je dodávateľ povinný vrátiť zákazníkovi cenu zaplatenú za tovar, služby, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov podľa zmluvy, najneskôr v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy. Dodatočné náklady vzniknuté v dôsledku zákazníkom výslovne zvoleným iným spôsobom doručenia (napr. expresné doručenie do 24 hodín), ako je najlacnejší a bežne prijateľný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim nie je predávajúci povinný zýkazníkovi uhradiť.
Ak je tovar vrátený nekompletný, poškodený, alebo opotrebovaný, zákazník je povinný uhradiť dodávateľovi náklady, ktoré mu vzniknú pri uvádzaní výrobku do pôvodného stavu.
Predávajúci nie je povinný pri odstúpení od zmluvy, ktorej predmetom je predaj tovaru vrátiť zákazníkovi platby skôr, ako mu bude tovar doručený alebo zákazník nepreukáže zaslanie tohto tovaru predávajúcemu napríklad preukázaním podacieho lístku na pošte. Spotrebiteľ je povinný zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy.
 
(6) Zákazník si svoje právo na odstúpenie od zmluvy môže uplatniť do 14 pracovných dní odo dňa doručenia tovaru, písomne, elektronickou poštou na adrese info@bmstrade.sk alebo osobne v sídle dodávateľa.
 
 
VI. Viazanosť ponukou, stornovanie objednávky
 
(1) Dodávateľ je viazaný ponukou vrátane ceny tovaru od potvrdenia objednávky elektronickou správou s predmetom "Potvrdenie objednávky" až po uplynutie lehoty na dodanie, ktorá bola dohodnutá so zákazníkom.
 
(2) V prípade, že objednávka nebola vyexpedovaná, zákazník má právo stornovať ju. V takomto prípade nie je zákazníkovi účtovaný storno poplatok.
 
(3) V prípade, že zákazník stornuje už vyexpedovanú objednávku, je povinný uhradiť dodávateľovi všetky preukázateľné účelne vynaložené náklady, ktoré mu vznikli v súvislosti s realizáciou danej objednávky, najmä v prípade ak zákazník stornuje objednávku po jej odoslaní dodávateľom a dodávateľovi vznikli náklady na dopravu tovaru. V prípade, že zákazník uhradil zálohu za objednaný tovar, táto sa mu pri stornovaní objednávky nevracia.
 
(4) Ak zákazník stornuje objednávku z dôvodu nedodržania publikovanej ceny alebo dodacej lehoty dodávateľom, storno poplatok mu nebude účtovaný a uhradená záloha mu bude vrátená.
 
(5) Zákazník môže objednávku stornovať zaslaním žiadosti na emailovú adresu info@bmstrade.sk, ak zásielka nebola ešte vyexpedovaná.
 
(6) Dodávateľ má právo stornovať objednávku, ak z dôvodu vypredania alebo nedostupnosti tovaru ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar zákazníkovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v elektronickom obchode, pokiaľ sa so zákazníkom nedohodne inak.
 
(7) Dodávateľ má právo stornovať objednávku aj v prípade, že nemôže zákazníka telefonicky zastihnúť. V takomto prípade vzniká zákazníkovi povinnosť uhradiť storno poplatok tak, ako v prípade stornovania objednávky zákazníkom.
 
(8) O stornovaní objednávky bude zákazník preukázateľne informovaný telefonicky alebo emailom.
 
 
VII. Platobné podmienky
 
(1) Dobierka - celkovú platbu dobierky zákazník v plnej výške uhradí kuriérovi pri prevzatí zásielky. Zasielanie dobierkovou službou platí len vrámci Slovenskej Republiky, na tovar, ktorý je skladom. Zasielanie do iných krajín, si vyžduje úhradu objednávky vopred.
 
(2) V prípade platby vkladom alebo prevodom na účet, zákazník zrealizuje platbu bezodkladne po potvrdení objednávky, najneskôr však do 4 kalendárnych dní. Zakúpený tovar bude vyexpedovaný až po zaplatení jeho ceny, čím sa rozumie pripísanie celej ceny tovaru vrátane prípadného príplatku za prepravu na účet dodávateľa. Ak nebude platba dodávateľovi pripísaná na účet do štyroch kalendárnych dní od potvrdenia objednávky, má právo predmetnú objednávku stornovať.
 
(3) V prípade, že zmluvným stranám vznikne nárok na vzájomné vrátenie poskytnutých plnení alebo poskytnutých plnení znížených o storno poplatok, vyrovnajú si tieto záväzky do 15 dní od vzniku práva na vrátenie plnení, t.j. od platného odstúpenia od kúpnej zmluvy.
 
(4) Objednávku odoslanú cez internetovú stránku www.bmstrade.sk nie je možné uhradiť inak ako dobierkou, vkladom alebo prevodom na účet. Nie je možné ju hradiť akýmikoľvek poukážkami alebo šekmi, vydanými dodávateľom, či iným právnym subjektom.
 
 
VIII. Podmienky dodania tovaru
 
(1) Ak sa nedohodlo inak, dodávateľ sa zaväzuje tovar vyexpedovať najneskôr do 2 pracovných dní od emailového potvrdenia objednávky zákazníkovi pri platbe na dobierku a pri platbe prevodom na účet do 2 pracovných dní od pripísania platby na účet dodávateľa.
Dodacia lehota pre tovar skladom, závisí podľa zvoleného typu prepravy.
Slovenská pošta: Slovensko - dodanie od 3 do 5 prac. dní ak nie je uvedené alebo dohodnuté inak.
GLS kuriér: Slovensko - dodanie 1-2 pracovné deň (Platí len pre objednávky uhradené do 11hod. predchádzajúceho dňa.)
GLS INT-EXPRES: (medzinárodný kuriér) Slovensko, Česká Republika, Maďarsko, Rakúsko dodanie do 2-3 prac. dní a Anglicko - dodanie do 3-4 prac. dní od pripísania úplnej sumy objednávky na náš účet.
 
(2) Zákazník sa zaväzuje pred prebratím zásielky dôkladne skontrolovať balenie výrobku (aj zospodu). Ak zistí, že balenie nesie známky mierneho poškodenia, zásielku je povinný prebrať a zároveň je povinný uviesť poškodenie do preberacieho protokolu. Ak zistí, že balenie nesie známky vážneho poškodenia (keď je možné predpokladať, že došlo aj k poškodeniu vnútorného obsahu zásielky), je zásielku povinný odmietnuť a bezodkladne informovať dodávateľa emailom. Po doručení je zákazník povinný bezodkladne a dôkladne skontrolovať obsah balíku. Ak dodatočne zistí, že tovar je poškodený alebo nekompletný, kontaktujte nás emailom. Reklamácie tohto charakteru prijímame maximálne do 24 hodín od doručenia. Na neskoršie reklamácie mechanického poškodenia sa nebude prihliadať.
 
 
IX. Spracovanie osobných údajov
 
(1) BMS Trade s.r.o. zhromažďuje osobné údaje zákazníka výlučne na plnenie svojich záväzkov voči zákazníkovi, a to hlavne pri vystavení faktúry, kontaktovaní zákazníka v súvislosti s vybavovaním jeho objednávky a doručení objednaného tovaru. Dodávateľ zodpovedá za to, že osobné údaje zákazníka nebudú použité na iné účely, najmä nebudú sprístupnené tretím osobám (okrem rozsahu potrebného na doručenie tovaru - to znamená, že údaje potrebné pri doručení bude vidieť prepravca alebo kuriér). Pri preprave kuriérom, kurér vyžaduje telefónne číslo adresáta.
 
(2) BMS Trade s.r.o. zhromažďuje osobné údaje zákazníka v tomto rozsahu: krstné meno, priezvisko, e-mailová adresa, adresa dodania a kontaktné telefónne číslo. V prípade firmy: názov firmy, IČO, DIČo alebo IČ DPH
 
(3) Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, pokiaľ v zmysle § § 62 zák. č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, v znení neskorších predpisov neodmietnete zasielanie elektronickej pošty na účely priameho marketingu. Spracúvanie osobných údajov na účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame sprostredkovateľa spracúvania, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk tomu na tieto účely môžeme odovzdávať informácie o kúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane na jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade vašej námietky vám dotazník nebudeme ďalej zasielať.


Copyright © BMS Trade s. r. o., 2018


Odber noviniek